Home ประกันการเดินทาง เคลมประกันเดินทางได้ไหม และต้องเคลมอย่างไร?

เคลมประกันเดินทางได้ไหม และต้องเคลมอย่างไร?

by admin

ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอาจมีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นได้ทุกเวลา เช่น โดนยกเลิกตั๋วเครื่องบิน กระเป๋าหาย เจ็บป่วยต่างเมือง ดังนั้นเราต้องมีสติอยู่ตลอดเวลา นอกจากมีสติแล้วการซื้อประกันการเดินทางถือเป็นการแก้ไขปัญหาอีกทางเลือกหนึ่ง เพราะได้รับความคุ้มครองในหลาย ๆ เรื่องตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ เราจะสามารถเคลมประกันเดินทางได้เมื่อมีสิ่งไม่คาดคิดเกิดขึ้นอย่างไม่ต้องกังวลใจ

เคลมประกันเดินทางเมื่อไฟลท์บินยกเลิกหรือดีเลย์

เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟลท์ดีเลย์ หรือการเดินทางถูกเลื่อนออกไป ทำให้การเดินทางของเราต้องล่าช้า ถ้ามีประกันเดินทางแล้วสิ่งที่ควรทำคือตรวจสอบการชดเชยของสายการบิน ถ้ามากกว่า 6 ชั่วโมงขึ้นไป สายการบินต้องชดเชยเป็นเงินสด (จำนวนขึ้นอยู่กับแต่ละสายการบิน) ซึ่งต้องจ่ายเมื่อผู้โดยสารออกเดินทางต่อทันที ยกเว้นการดีเลย์นั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น สภาพอากาศ เหตุการณ์คับขันระหว่างประเทศ โรคระบาด เป็นต้น

เอกสารสำหรับใช้เคลมประกันเดินทาง

 • แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมประกันเดินทาง
 • ตั๋วเครื่องบินและบอดร์ดดิ้งพาส
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีที่ต้องการให้โอนเงินค่าสินไหม
 • หนังสือชี้แจงเหตุจากสายการบิน

เคลมประกันเดินทางเมื่อกระเป๋าเสียหาย สูญหาย หรือล่าช้า

จากสถิติมีผู้โดยสารทางอากาศกว่า 3.5 พันล้านคนหยิบกระเป๋าผิด หรือสูญหายกว่า 23.1 ล้านครั้ง โดยเฉลี่ยมีกระเป๋าเดินทางหายมากกว่า 3,000 ใบทุกชั่วโมง ถ้าคุณลงเครื่องมาแล้วเจอกระเป๋าเดินทางเสียหาย หรือสูญหาย ถ้ามีประกันเดินทางแล้วคุณสามารถเคลมประกันเดินทางได้

เคลมประกันเดินทางได้ไหม และต้องเคลมอย่างไร? 2

เอกสารสำหรับใช้เคลมประกันเดินทาง

 • แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมประกันเดินทาง
 • ตั๋วเครื่องบินและบอดร์ดดิ้งพาส
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาหน้าสมุดบัญชีที่ต้องการให้โอนเงินค่าสินไหม
 • รูปถ่ายของทรัพย์สินที่เสียหาย
 • หนังสือยืนยันการสูญหายหรือเสียหายจากสายการบินหรือผู้ขนส่ง
 • หนังสือรับรองการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
 • ใบเสร็จรับเงินของทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหาย
 • บันทึกประจำวันตำรวจท้องที่ที่เกิดขึ้น (กรณีสูญหาย)

เคลมประกันเดินทางเมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย

ถ้าไปเที่ยวแล้วเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินไม่ว่าเป็นอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยขึ้นจึนถึงกับต้องเข้าโรงพยาบาล สิ่งแรกที่ควรจะทำคือ โทรหาเบอร์ประกันก่อนเสมอเพื่อเช็คโรงพยาบาลเครือข่ายประกันที่ไม่ต้องสำรองจ่าย การมีประกันเดินทางอย่างน้อยก็ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้เตรียมตัว

เอกสารสำหรับใช้เคลมประกันเดินทาง

 • แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมประกันเดินทาง
 • ตั๋วเครื่องบินและบอดร์ดดิ้งพาส
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาหน้าสมุดบัญชีที่ต้องการให้โอนเงินค่าสินไหม
 • ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน และรายละเอียดค่ารักษาพยาบาล
 • ต้นฉบับใบรับรองแพทย์

เอกสารเพิ่มเติมกรณีเสียชีวิต

 • สำเนาใบมรณบัตร
 • รายงานการชัณสูตรพลิกศพ และสำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์

อย่างไรก็ตามผู้ซื้อประกันควรศึกษารายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองของประกันเดินทางที่สนใจอย่างละเอียดรอบครอบว่าประกันของท่านสามารถคุ้มครองเรื่องใดบ้างก่อนตัดสินใจทำประกัน และเลือกทำประกันเดินทางก่อนการเดินทางทุกครั้งเพื่อความอุ่นใจและสบายใจในขณะเดินทาง

 

Related Posts