Home โปรโมชั่น ประกัน ประกัน 10/1 เลือกบริษัทไหนดี
ประกัน 10 1

ประกัน 10/1 เลือกบริษัทไหนดี

by admin

ประกันชีวิตนั้นมีหลากหลายรูปแบบ หลากหลายประเภท โดยแต่ละประเภทมีระยะเวลาการจ่ายเบี้ยประกัน และระยะเวลาการคุ้มครองแตกต่างกันไป แบบประกันชีวิตที่คุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปเป็นประกันที่สามารถนำค่าเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีได้ เป็นประกันที่ให้ความคุ้มค่าเนื่องจากจะจ่ายแค่ครั้งเดียวคุ้มครองถึง 10 ปี เราจึงได้รวมข้อมูลประกัน 10/1 จากบริษัทประกันชีวิตต่าง ๆ มาให้คุณได้ลองเปรียบเทียบ และเลือกซื้อกัน

เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ 10/1 (Global)เมืองไทยประกันชีวิต

จะซื้อประกันแต่ละครั้ง เราต้องพิจารณาสถานะการเงิน ภาระที่ต้องดูแล และสุขภาพร่างกาย ต้องเลือกวิธีลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่มากกว่า ที่สำคัญเงินเก็บต้องมีไว้ใช้ในอนาคตด้วย ประกันเมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ 10/1 ได้ผลประโยชน์ถึงสามต่อ

 • ต่อที่1 ได้ความคุ้มครองชีวิต 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย นาน 10 ปี แต่จ่ายเบี้ยเพียงครั้งเดียว
 • ต่อที่2 การันตีเงินที่จ่ายไม่สูญหาย รับเงินคืนเมื่อครบสัญญา
 • ต่อที่3 มีโอกาสเข้าถึงการลงทุนหลายประเทศทั่วโลก ผลตอบแทนที่รับจากการลงทุนอยู่ในรูปแบบของเงินปันผลพิเศษ ซึ่งเป็นจุดที่แตกต่างจากประกันทั่วไป โดยอัตราการจ่ายเงินจะเท่ากับครึ่งหนึ่งของผลดำเนินงานดัชนี Citi Global Multi  Asset และได้สิทธ์ลกหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท

ข้อกำหนดการรับประกันภัย

 • อายุรับประกันภัย 30 วัน – 60 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย 10 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ครั้งเดียว
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท
 • ไม่ต้องตรวจ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้

เหมาะสำหรับ

 • คนที่อยากลงทุนแต่กังวลเรื่องความเสี่ยง
 • คนที่มองหาแหล่งลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า การันตีเงินที่จ่ายไม่หาย
 • คนที่ไม่มีเวลาติดตามสถานการณ์ตลาด
 • หัวหน้าครอบครัวที่ต้องการหลักประกันให้คนในครอบครัว
 • ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษี จากเบี้ยประกันชีวิต

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

 • กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
 • กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
 • กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

คำเตือน

 • ในกรณีที่ผู้คำนวณดัชนีอ้างอิง Global Multi Asset USD VT 5 Series 3 Index ที่ใช้ในการคำนวณ เงินปันผลตามหลักเกณฑ์ของบริษัทได้ยกเลิกการคำนวณดัชนี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาดัชนีใหม่มาทดแทนตามความเหมาะสม หากไม่สามารถหาดัชนีมาทดแทนได้จะทำการชำระเป็นเงินสดแทน
 • ดัชนีอ้างอิง Citi Global Multi Asset Index หมายถึง Global Multi Asset USD VT5 Series 3 Index
 • บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในดัชนีอ้างอิงภายใน 45 วัน นับจากวันเริ่มต้นสัญญาประกันภัย และจะคำนวณมูลค่าของดัชนีวันสุดท้ายภายใน 45 วัน ก่อนวันครบสัญญาประกันภัย
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองเงื่อนไขและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิก 

PhillipLife นิวเท็นวัน 10/1

ฟิลลิปประกันชีวิต

นิวเท็นวัน 10/1 เป็นประกันแบบประกันภัยออมทรัพย์ชนิดไม่มีเงินปันผล โดยระยะเวลาเอาประกันภัย 10 ปี ชำระเบี้ยประกันครั้งเดียว

 • เงินคืนรายปีระหว่างสัญญา 2.5% (อัตราต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย)
 • ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา 125% (อัตราต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย)
 • คุ้มครองการเสียชีวิต 110% (อัตราต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย)

ข้อกำหนดการรับประกันภัย

 • ระยะเวลาเอาประกันภัย 10 ปี
 • อายุผู้ขอเอาประกันภัยตั้งแต่ 0 (1 วัน) – 65 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น 50,000 บาท
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด 6,000,000 บาท (รวมทุกกรมธรรม์ที่ขายผ่านออนไลน์)
 • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

การชำระเบี้ยประกันภัย

 • ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว

ช่องทางการชำระเบี้ยประกันภัย

 • ชำระผ่าน QR Code หรือ Barcode
 • ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
 • อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (Online)

ผลประโยชน์

 1. กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ระหว่างสัญญา
 • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึง ปีที่ 9 รับเงินคืนปีละ 2.5% (อัตราต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย)
 • ครบสัญญาสิ้นปีที่ 10 รับเงิน 102.5% (อัตราต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย)

2. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างสัญญา

 • ผู้รับประโยชน์รับเงินทดแทน 110% (อัตราต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย)

ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา

 • 125% (อัตราต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย) กรณีมีชีวิตอยู่จนครบสัญญา

การลดหย่อนภาษี

 • เบี้ยประกันภัยใช้ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี

ส่วนลดเบี้ยประกันภัย

 • อัตราส่วนลดต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

 1. ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย ด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ ความรับผิดของบริษัทฯ จะมีเพียงคืนเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด
 2. ผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ความรับผิดของบริษัทฯจะมีเพียงคืนเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ให้แก่ทายาทผู้เอาประกันภัย

การคืนเบี้ยประกันภัย หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ กรณีฆ่าตัวตายหรือถูกฆาตกรรม บริษัทฯ มีสิทธิหักหนี้สินที่ผูกพันตามกรมธรรม์นี้ออกได้

หมายเหตุ 

 1. การรับประกันภัยจะเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 2. ผู้เอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย
 3. สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free look) หากผู้เอาประกันภัยตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยแล้วพบว่า ข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์หรือเงื่อนไขอื่นใดขัดกับเจตนา ผิดวัตถุประสงค์ หรือไม่ตรงตามความต้องการ ผู้เอาประกันภัยสามารถยกเลิกสัญญาได้ โดยส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายังบริษัทฯ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท โดยผู้สมัครจะได้รับเบี้ยประกันภัยคืนเต็มจำนวน

ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิก

บีเอลเอ สมาร์ทเซฟวิ่ง 10/1กรุงเทพประกันชีวิต_01

 

แผนการออมแบบชำระเบี้ยครั้งเดียว พร้อมสิทธิลดหย่อนภาษี มั่นใจรับเงินคืนแน่นอนทุกปีตลอดสัญญา

 • รับเงินคืน 1.75% ทุกวันครบรอบปี กรมธรรม์ปีที่ 1 – 10
 • รับเงินครบกำหนดสัญญา 100%
 • รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา 117.5%
 • คุ้มครองชีวิตทุกกรณีตลอดสัญญา 110%
 • สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

ข้อกำหนดการรับประกันภัย

 • ชำระเบี้ยครั้งเดียว คุ้มครองนาน 10 ปี
  • รับประกันภัยตั้งแต่ 20 – 65 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
 • ลดหย่อนภาษีได้ เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สูงสุดถึง 100,000 บาท/ปี ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • สมัครง่ายรวดเร็ว ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 • ชำระเงินสะดวก สามารถชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต วีซ่าและมาสเตอร์การ์ดของทุกธนาคาร

หมายเหตุ

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์การซื้อแบบประกันนี้เฉพาะซื้อให้ตนเองเท่านั้น
 • โปรดทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้น ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัย ทั้งนี้ เงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้นอย่างสมบูรณ์จะระบุในกรมธรรม์
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืน/ไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน/ไถ่ถอน
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถตรวจสอบวิธีการ/ช่องทางการชำระเบี้ยประกันภัยปีต่อไปได้จากใบแจ้งกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย
 • ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ชำระเบี้ยประกันภัยตามระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่ากรมธรรม์ขาดอายุนับแต่วันถึงกำหนดชำระเบี้ย เว้นแต่มีการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์
 • ใบเสนอขายนี้แสดงจำนวนเบี้ยประกันภัยเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับข้อมูลของผู้ขอเอาประกันภัยและการพิจารณารับประกันของบริษัท

เงื่อนไขที่สำคัญ

 • กรมธรรม์ประกันชีวิตจะเริ่มคุ้มครองต่อเมื่อบริษัทได้รับชำระเบี้ยประกันภัย และได้พิจารณาอนุมัติรับประกันชีวิตแล้วเท่านั้น
 • หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์นี้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งคืนกรมธรรม์มายังบริษัทภายในระยะเวลา 15 วันนับแต่วันได้รับกรมธรรม์จากบริษัท (free look period) และบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนโดยไม่หักค่าใช้จ่าย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์ฉบับนี้ ทั้งนี้ หากผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์หลังจากระยะเวลาดังกล่าว สามารถใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์และได้รับมูลค่าเวนคืน (ถ้ามี) ตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถกู้ยืมเงินจากกรมธรรม์ได้ไม่เกิน 90% ของมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์

กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง

 • การที่ผู้เอาประกันภัยปกปิดข้อความจริง ตลอดจนการแถลงข้อความที่เป็นเท็จในใบคำขอเอาประกันภัย บริษัทมีสิทธิโต้แย้ง หรือปฏิเสธการจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือบอกล้างสัญญาได้ เนื่องจากสัญญาประกันภัยตกเป็นโมฆียะ
 • บริษัทสามารถบอกล้างสัญญาได้ภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะบอกล้างสัญญาภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่บริษัททราบข้อมูลอันจะบอกล้างได้
 • กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทพิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัย อายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกเหนืออัตราตามทางค้าปกติของบริษัท บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยโดยการบอกล้างสัญญาได้ เนื่องจากสัญญาประกันภัยตกเป็นโมฆียะ
 • กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายโดยเจตนาภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม บริษัทจะไม่จ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้ผู้รับประโยชน์ แต่จะคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระมาแล้วทั้งหมดเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิก

Related Posts