Home ข่าวสารประกันสุขภาพ เปิดแล้ว! ยื่นทบทวนสิทธิ “เราไม่ทิ้งกัน” เพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาท
เปิดแล้ว! ยื่นทบทวนสิทธิ "เราไม่ทิ้งกัน" เพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาท

เปิดแล้ว! ยื่นทบทวนสิทธิ “เราไม่ทิ้งกัน” เพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาท

by admin

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน จะเริ่มเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ขอทบทวนสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป โดยจะเปิดให้ขอทบทวนสิทธิ์ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

สำหรับการยื่นคำร้องขอทบทวนสิทธิ์สามารถทำได้เฉพาะผู้ที่เคยยื่นสิทธิแล้ว แต่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการรับเงินเยียวยาเท่านั้น

วิธีการยื่นทบทวนสิทธิ “เราไม่ทิ้งกัน”

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน

เปิดแล้ว! ยื่นทบทวนสิทธิ "เราไม่ทิ้งกัน" เพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาท

2. คลิกที่เมนู “ยื่นทบทวนสิทธิ”

เปิดแล้ว! ยื่นทบทวนสิทธิ "เราไม่ทิ้งกัน" เพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาท

3. กรอกข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว

   • หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
   • หมายเลขโทรศัพท์
   • ข้อมูลวัน/เดือน/ปีเกิด

เมื่อกรอกข้อมูลต่างๆ ครบถ้วนแล้ว ให้คลิกที่ “ยื่นทบทวนสิทธิ (เฉพาะผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ แต่ต้องการยื่นทบทวนสิทธิเท่านั้น)”

เปิดแล้ว! ยื่นทบทวนสิทธิ "เราไม่ทิ้งกัน" เพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาท

4. ระบบจะเข้าสู่หน้า ความยินยอมในการยื่นทบทวนสิทธิ

หน้าเว็บไซต์จะปรากฏรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ เมื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว หากยอมรับเงื่อนไขในการยื่นทบทวนสิทธิ ให้คลิก ที่ช่องหน้าข้อความ ข้าพเจ้าอนุญาตให้กระทรวงการคลังเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐ หรือผู้จัดทำระบบให้กระทรวงการคลังเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาทบทวนสิทธิ แล้วคลิก “ยืนยัน และ ดำเนินการต่อ”

เปิดแล้ว! ยื่นทบทวนสิทธิ "เราไม่ทิ้งกัน" เพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาท

เมื่อระบบขึ้นข้อความ ท่านสามารถยื่นทบทวนสิทธิได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น โปรดตรวจสอบข้อมูลที่ท่านกรอกก่อนยื่นทบทวนสิทธิ ให้คลิก “ตกลง”

เปิดแล้ว! ยื่นทบทวนสิทธิ "เราไม่ทิ้งกัน" เพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาท

5. กรอกรายละเอียดของสถานประกอบการ

กรอกรายละเอียดข้อมูลข้องสถานประกอบการที่ทำงานที่อยู่ เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ “ยืนยันและดำเนินการต่อ”

เปิดแล้ว! ยื่นทบทวนสิทธิ "เราไม่ทิ้งกัน" เพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาท

6. ยืนยันการทำรายการ

  • กรณีลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ ใส่รหัส OTP ที่ได้รับทางเบอร์มือถือที่ได้ลงทะเบียนไว้
  • กรณีลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์บ้าน ใส่เบอร์โทรศัพท์บ้าน และรหัสไปรษณีย์ที่ลงทะเบียนไว้

จากนั้นกด “ยืนยัน”

7. ยื่นทบทวนสิทธิสำเร็จ

หน้าเว็บไซต์จะปรากฏข้อความดังภาพว่า ยื่นทบทวนสิทธิสำเร็จ ซึ่งแสดงว่าระบบได้บันทึกการทำรายการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เปิดแล้ว! ยื่นทบทวนสิทธิ "เราไม่ทิ้งกัน" เพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาท

เมื่อลงทะเบียนยื่นทบทวนสิทธิเรียบร้อยแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปในภายหลัง ซึ่งผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิจะต้องเตรียมหลักฐานต่างๆ ให้พร้อม เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูล และดำเนินเรื่องในการมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือต่อไป

Related Posts