Home ประกันชีวิต กสิกรมอบประกันชีวิต Covid-19 ฟรี! สำหรับผู้ใช้บริการ K PLUS ตั้งแต่วันนี้ – 15 มีนาคม 2563

กสิกรมอบประกันชีวิต Covid-19 ฟรี! สำหรับผู้ใช้บริการ K PLUS ตั้งแต่วันนี้ – 15 มีนาคม 2563

by admin

กสิกรมอบประกันชีวิต Covid-19 ฟรี! ธนาคารกสิกรไทยแสดงความห่วงใยต่อปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จึงมีการเร่งดำเนินการมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับลูกค้าธนาคารทุกกลุ่ม ทั้งลูกค้ารายย่อย ลูกค้าผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่อง

ธนาคารกสิกรไทยได้มอบ “ประกันชีวิต COVID-19” ฟรี สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ K PLUS สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่ LINE KBank Live โดยไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ ถึง 15 มีนาคม 2563

ประกันชีวิต Covid-19

รายละเอียดความคุ้มครองจากประกันชีวิต COVID-19

 • ระยะความคุ้มครอง 30 วัน นับจากวันที่ได้รับยืนยันสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี 1,000 บาท
 • คุ้มครองการเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 100,000 บาท
 • ค่าชดเชยรายวันในฐานะผู้ป่วยจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 1,000 บาท/วัน สูงสุดไม่เกิน 15 วัน

หมายเหตุ

 • ผลประโยชน์ เงื่อนไข และความคุ้มครองโดยละเอียด เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • ยกเว้นการฆ่าตัวตายในปีแรกของกรมธรรม์ และการถูกฆาตกรรมโดยผู้รับประโยชน์
 • ค่าชดเชยรายวัน สูงสุดไม่เกิน 15 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่งเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
 • รับประกันภัยโดย บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยทางธนาคารจะนำส่งข้อมูลลูกค้า ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล / เลขประจำตัวบัตรประชาชน / วัน-เดือน-ปีเกิด ให้บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อรับสิทธิ์ความคุ้มครองดังกล่าว
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกสิกรไทยกำหนด

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • ผู้รับสิทธิ์ประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีและไม่เกิน 70 ปี ณ วันที่ลงทะเบียน
 • ผู้รับสิทธิ์ประกันภัยต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครอง โดยบริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ สำหรับการเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 7 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญา
 • ลูกค้า 1 หมายเลขบัตรประชาชน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น โดยสมัคร K PLUS และ ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน Line KBank Live ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ถึง 15 มีนาคม 2563
 • ระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน (เริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่เวลา 00.01 น. ​นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการยืนยันการรับสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด)+

Related Posts