Home ประกันชีวิต ประกันชีวิตคุ้มครองโรคร้ายตลอดชีพด้วยประกันจากเอไอเอ

ประกันชีวิตคุ้มครองโรคร้ายตลอดชีพด้วยประกันจากเอไอเอ

by admin

เอไอเอ ซีไอ ซูเปอร์แคร์ 10/99 (ไม่มีเงินปันผล) AIA CI SUPERCARE 10/99 (NON PAR) ประกันชีวิตคุ้มครองโรคร้ายแรงนานตลอดชีพ ให้ระยะเวลาความคุ้มครองตลอดชีพ หรือ ถึงอายุ 99 ปี อายุผู้ขอเอาประกันภัย* 1 เดือน – 65 ปี

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • แบบประกันหลัก ที่มอบคุ้มครองตลอดชีวิต หรือ ถึงอายุ 99 ปี
 • เบี้ยประกันคงที่ตลอดระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน 10 ปี
 • คุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง รวม 18 โรค
 • คุ้มครองโรคร้ายแรงระดับรุนแรง 44 โรค (รวมโรคเด็ก 4 โรค)
 • ลดหย่อนภาษีเงินได้ เฉพาะเบี้ยประกันในส่วนของความคุ้มครองชีวิต

ประกันชีวิตคุ้มครองโรคร้ายตลอดชีพด้วยประกันจากเอไอเอ 2

สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความคุ้มครอง

เอไอเอ ซีไอ ซูเปอร์แคร์ 10/99 (ไม่มีเงินปันผล) เป็นแบบประกันหลักที่คุ้มครองชีวิตและโรคร้ายแรงนานตลอดชีพ หรือถึงอายุ 99 ปี

 • ครอบคลุมโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง รวม 18 โรค
 • โรคร้ายแรงระดับรุนแรง 44 โรค รวมโรคเด็ก 4 โรค
 • เบี้ยประกันคงที่ตลอดระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน 10 ปี
 • คุ้มครองชีวิต และผลประโยชน์กรณีครบกำหนดสัญญา
 • มีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์

ผลประโยชน์

ความคุ้มครองโรคร้ายแรง

 • ระดับต้นถึงระดับปานกลาง รับเงิน 20% ของจำนวนเงินเอาประกัน ซึ่งจะจำกัดสำหรับโรคร้ายแรงโรคเดียวเท่านั้น และจ่ายผลประโยชน์นี้เพียงครั้งเดียวตลอดอายุกรมธรรม์ และกรมธรรม์ยังคงมีผลบังคับ หากผู้เอาประกันมีการชำระเบี้ยประกันต่อไป
 • ระดับรุนแรง หรือ กรณีเสียชีวิต หรือ กรณีครบกำหนดสัญญา รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน หักด้วย ผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง (ถ้ามี) ทั้งนี้เมื่อบริษัทจ่ายผลประโยชน์นี้แล้ว กรมธรรม์จะสิ้นผลบังคับทันที

หมายเหตุ

 • การพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
 • เฉพาะเบี้ยประกันในส่วนของความคุ้มครองชีวิต สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 100,000 บาท ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172
 • ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • เบี้ยประกันภัยของความคุ้มครองโรคร้ายแรง เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 315 สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งนี้สำหรับเบี้ยประกันสุขภาพที่ได้ชำระเบี้ยประกันเข้ามาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

**สนใจซื้อผลิตภัณฑ์นี้ติดต่อเอไอเอ โทร 1581

Related Posts