Home ประกันสุขภาพ ประกันไวรัสโคโรนา 2019 รูปแบบใหม่! จากเมืองไทยประกันภัย

ประกันไวรัสโคโรนา 2019 รูปแบบใหม่! จากเมืองไทยประกันภัย

by admin

ด้วยการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยที่ทวีความรุนแรงขึ้น จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่บริษัทเมืองไทยประกันภัยออกแบบประกันไวรัสโคโรนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นหลักประกันทางสุขภาพให้คนไทยรู้สึกอุ่นใจที่ได้รับความคุ้มครองสูงสุดในยามวิกฤต ด้วย 2 แผนความคุ้มครองที่ออกแบบด้วยหัวใจ ให้ความคุ้มครองและชดเชยรายได้มากกว่าเดิม เพื่อที่ทุกคนจะยิ้มได้ เมื่อภัยมา

ความคุ้มครอง/ราคาเบี้ยประกัน

ความคุ้มครอง
(ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี)
วงเงินคุ้มครอง (บาท)
แผน 1 แผน 2
ภาวะโคม่า (Coma) จากการติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) 1,500,000 2,000,000
ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19)(จ่ายตามจริง) ไม่คุ้มครอง 100,000
ตรวจพบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19)(เจอ จ่าย จริง) 30,000 ไม่คุ้มครอง
เงินชดเชยรายได้จากการรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19)*
( ชดเชยสูงสุด 15 วัน )
1,000/วัน
สูงสุด 15,000
2,000/วัน
สูงสุด 30,000
เบี้ยประกันภัยรวมอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 600 1,200

ประกันไวรัสโคโรนา 2019 รูปแบบใหม่! จากเมืองไทยประกันภัย 2

เงื่อนไขการรับประกัน

  1. ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1 ปี – 80 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด)
  2. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ก่อนการเอาประกันภัยและยังมิได้รักษาให้หายขาด
  3. ระยะเวลารอคอยจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับเป็นครั้งแรก
  4. จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์ประกันภัย สำหรับทุกแผนประกันภัยไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  5. สำหรับอาชีพนักบิน พนักงานบนเครื่องบิน พนักงานท่าอากาศยาน พนักงานบนเรือ บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล สามารถซื้อได้เฉพาะแผน 1 เท่านั้น รับประกันเฉพาะคนไทย สัญชาติไทย
  6. รับประกันเฉพาะคนไทย สัญชาติไทยเท่านั้น และพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย
  7. การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า เป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ภาวะโคม่า* หมายถึง ภาวะอาศัยเครื่องช่วยหายใจและไม่ตอบสนองอย่างน้อย 96 ชั่วโมง และสมองถูกทำลายถาวรเกิน 30 วัน คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ

สนใจซื้อประกันบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร 1484
สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่

Related Posts