Home ประกันสุขภาพ ลูกน้อยป่วยไข้ไม่ต้องกังวลค่ารักษา! ด้วยประกันสุขภาพเด็กจากอลิอันซ์ อยุธยา

ลูกน้อยป่วยไข้ไม่ต้องกังวลค่ารักษา! ด้วยประกันสุขภาพเด็กจากอลิอันซ์ อยุธยา

by Nan168team

ใหม่! ประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย ช่วยคุณพ่อคุณแม่แบ่งเบาค่ารักษาพยาบาลลูกรักสูงถึง 1.2 ล้านบาทต่อปี
ประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย ให้ลูกรักของคุณได้รับการรักษาเต็มที่และดีที่สุดเมื่อต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล คุณพ่อคุณแม่สบายใจ หมดห่วงเรื่องค่าใช้จ่าย

ความคุ้มครองประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย

  • ความคุ้มครองสูงถึง 1.2 ล้านบาทต่อปี เมื่อครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 11 ปี สามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพใหม่และความคุ้มครองจะเพิ่มเป็น 2 ล้านบาทต่อปี
  • แบ่งเบาค่ารักษาพยาบาลกรณีต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลทั้งจากเจ็บป่วยและอุบัติแหตุ รวมทั้งการผ่าตัดหรือหัตถการที่ไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case)
  • จ่ายตามจริงค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินกรณีอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง
  • สามารถใช้บริการดูแลคุณยามพักฟื้น (Nursing Care Service) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ลูกน้อยป่วยไข้ไม่ต้องกังวลค่ารักษา! ด้วยประกันสุขภาพเด็กจากอลิอันซ์ อยุธยา 2

รายละเอียดผลประโยชน์และความคุ้มครอง

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง เมื่อผู้เอาประกันภัยมีอายุครบตามกรมธรรม์
ต่ำกว่า 11 ปี ตั้งแต่ 11 ปี ขึ้นไป
วงเงินคุ้มครองสูงสุด
ต่อรอบปีกรมธรรม์* (บาท)
1,200,000 2,000,000
ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน รวมทั้งการผ่าตัดหรือหัตถการที่ไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case)
1. ค่ายา ค่าเอ็กซเรย์ ค่าห้องแล็บ ค่าบริการทางกายภาพบำบัด ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน ค่าผ่าตัด ค่าห้องผ่าตัด ค่าวางยาสลบ จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
2. ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ ต่อวัน (สูงสุด 180 วันต่อรอบปีกรมธรรม์*) 1,000 2,000
3. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน ต่อวัน (สูงสุด 180 วันต่อรอบปีกรมธรรม์*) 2,000 3,000
4. ค่าห้อง ICU ต่อวัน (สูงสุด 60 วันต่อปี และเมื่อรวมกับข้อ 3 ไม่เกิน 180 วันต่อรอบปีกรมธรรม์*) 4,000 6,000
5. ค่ายากลับบ้าน (ไม่เกิน 7 วัน ต่อการเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลแต่ละครั้ง) 750 1,500
ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยนอก
1. ค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
2. ค่าเอ็กซเรย์และแล็บ ภายใน 30 วันก่อนเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล และ/หรือภายใน 60 วันหลังจากออกจากโรงพยาบาล จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
3. ค่าล้างไต เคมีบำบัด และรังสีบำบัด จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง

*ทั้งนี้ นับรวมทุกการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ในผลประโยชน์ต่อรอบปีกรมธรรม์เดียวกันกับการรักษาพยาบาลวันแรกของการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งนั้น

หมายเหตุ

  • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมหรือบันทึกสลักหลังสำหรับปีต่ออายุจะเปลี่ยนแปลงตามอายุและ/หรืออาชีพของผู้เอาประกันภัย  นอกจากนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท
  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
  • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
  • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย

สนใจติดต่อซื้อประกัน โทร. 1373 ตลอด 24 ชั่วโมง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

Related Posts