Home ประกันสุขภาพ สุขภาพดีซื้อไม่ได้ แต่คุ้มครองได้ ด้วยประกันสุขภาพเมืองไทยประกันภัย

สุขภาพดีซื้อไม่ได้ แต่คุ้มครองได้ ด้วยประกันสุขภาพเมืองไทยประกันภัย

by admin

ประกันสุขภาพเมืองไทยประกันภัย “เมืองไทย Health Smile” พร้อมคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ สูงสุด 400,000 บาท

 • ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน ทั้งจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย โดยให้ความคุ้มครองค่าห้อง ค่าอาหารค่ายา ค่าการพยาบาลต่างๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมแพทย์
 • ซื้อความคุ้มครองให้พ่อแม่วันนี้ สามารถนำเบี้ยประกันภัยไม่เกิน 15,000 บาท ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ (เฉพาะประกันสุขภาพตามเงื่อนไขกรมสรรพากร)

พิเศษ! ผู้สมัครเอาประกันสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม “ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD)”
ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก จากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย สูงสุด 2,000 บาท เบี้ยประกันเริ่มต้น 4,190 บาท

สุขภาพดีซื้อไม่ได้ แต่คุ้มครองได้ ด้วยประกันสุขภาพเมืองไทยประกันภัย

จุดเด่นของแบบประกัน

 • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 3,750 บาท (ช่วงอายุ 20-30 ปี)
 • วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุดต่อปี สูงสุด 800,000 บาท
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล สูงสุด 4,000 บาท ต่อวัน
 • ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินแบบผู้ป่วยนอกภายในเวลาสูงสุด 4,000 บาท

ตารางผลประโยชน์แผนประกันมาตรฐาน

สุขภาพดีซื้อไม่ได้ แต่คุ้มครองได้ ด้วยประกันสุขภาพเมืองไทยประกันภัย

หมายเหตุ *

1. ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป ได้แก่ ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด, ค่าบริการโลหิต,ค่าบริการรถพยาบาล, ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์, ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ และ ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา เป็นต้น
2. ความคุ้มครองข้างต้น ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายและสาเหตุของการบาดเจ็บ/เจ็บป่วยที่ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์

เบี้ยประกัน (บาท)

สุขภาพดีซื้อไม่ได้ แต่คุ้มครองได้ ด้วยประกันสุขภาพเมืองไทยประกันภัย

หมายเหตุ*

1. เบี้ยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์แล้ว
2. สำหรับกรณีต่ออายุกรมธรรม์ รับประกันจนถึงอายุ 65 ปี
3. ผู้ขอเอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันภัยได้เพียง 1 แบบเท่านั้น

พิเศษ ผู้สมัครเอาประกันสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม “ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD)” คุ้มครองทั้งกรณีเกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วย ดังนี้

แผนประกันภัยเพิ่มเติม “ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD)”

สุขภาพดีซื้อไม่ได้ แต่คุ้มครองได้ ด้วยประกันสุขภาพเมืองไทยประกันภัย

หมายเหตุ*

1. เบี้ยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์แล้ว
2. สำหรับกรณีต่ออายุกรมธรรม์ รับประกันจนถึงอายุ 65 ปี
3. สามารถทำประกันภัย “แผนประกันภัยเพิ่มเติม ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD)” ในแบบประกันภัยที่ไม่เกินแบบประกันภัย ของ “แผนประกันภัยมาตรฐาน” ที่ขอทำประกัน บวกด้วย 1 เช่น หากขอทำประกันแบบที่ 3 ของ “แผนประกันภัยมาตรฐาน”จะสามารถทำประกันภัย ใน “แผนประกันภัยเพิ่มเติม ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD)” ไม่เกินแบบที่ 4)
4. ผู้ขอเอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันภัยได้เพียง 1 แบบเท่านั้น
5. ระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี

เงื่อนไขการรับประกันภัย

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

 1. ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 20-60 ปี
 2. ไม่มีอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ช่างปูน ช่างซ่อมไฟฟ้า ช่างไม้ ช่างประปา ช่างซ่อมรถ พนักงานต้อนรับบนรถ เรือ หรือเครื่องบิน มอเตอร์ไซค์รับจ้าง พนักงานส่งเอกสาร พนักงานขับรถ กรรมกร คนงาน ยาม หนุ่มโรงงานสาวโรงงาน พนักงานติดตั้งเสาอากาศ เป็นต้น
 3. จะต้องมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ทุพพลภาพ และไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง
 4. ไม่เป็นผู้ที่กำลังป่วย หรือเคยป่วยด้วยโรคร้ายแรงดังต่อไปนี้ โรคมะเร็ง เนื้องอก โรคหลอดเลือดสมอง โรคตับแข็ง โรคไวรัสตับอักเสบ B, C โรคเอดส์หรือมีเลือดบวกต่อไวรัส HIV โรคเบาหวาน โรคไตเรื้อรัง หรือไตวาย โรคหัวใจ มีอาการเจ็บหน้าอก โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคปอดอักเสบโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือถุงลมโป่งพอง

(บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย ตามใบคำขอเอาประกันภัยที่ได้ระบุรายละเอียดครบถ้วน)

ข้อยกเว้นสำคัญ สำหรับแผนประกันภัยมาตรฐาน

การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ที่เกิดจาก

 1. การบาดเจ็บ หรืออาการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่แล้วในช่วง 5 ปี ก่อนวันเริ่มคุ้มครอง และยังไม่ได้รับการรักษาให้หายขาด
 2. การเจ็บป่วยภายใน 30 วัน หลังจากวันแรกที่เริ่มคุ้มครอง
 3. การตรวจสุขภาพ เสริมความงาม รักษาสายตา ทันตกรรม การรักษาอาการนอนกรน การรักษาที่ไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์
 4. การบาดเจ็บ หรืออาการเจ็บป่วย ที่เกิดจากการตั้งครรภ์ การคลอดบุตร แท้งบุตร
 5. การรักษาที่ไม่ใช่การแพทย์แผนปัจจุบัน การรักษาการติดสุรา ยาเสพติด การฆ่าตัวตาย
 6. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์

หมายเหตุ

 1. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์
 2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
 3. ซื้อประกันภัยออนไลน์ รับกรมธรรม์ไปยังที่อยู่ตามที่ท่านแจ้งไว้ภายใน 5 วันทำการ
 4. สามารถใช้บัตร Health Care Card โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

สนใจติดต่อซื้อประกัน โทร. 1484 ตลอด 24 ชั่วโมง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

Related Posts