Home ประกันสุขภาพ คุ้มครองครอบคลุม! ด้วยประกันสุขภาพกสิกร

คุ้มครองครอบคลุม! ด้วยประกันสุขภาพกสิกร

by admin

​​​​​​​​​​​​​​​​​​คุ้มครองทั้งจากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย ด้วยประกันสุขภาพกสิกร “เฮลท์ โพรเทคชัน” สบายใจด้วยวงเงินคุ้มครองสูงสุดต่อปีสูงสุด 5 แสนบาท ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก ทั้งจากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (ขึ้นอยู่กับแผนประกันที่เลือกซื้อ) สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ​ก่อนทำประกัน กรณีซื้อประกันให้ตนเอง หรือซื้อให้บิดา มารดา สามารถนำเบี้ยประกันภัยไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด

ประกันสุขภาพกสิกร

รายละเอียดประกันสุขภาพกสิกร

ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4

1. การรักษาตัวใน รพ. หรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน)

ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี

ความคุ้มครองสูงสุดสำหรับการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อการเจ็บป่วยหรือต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

200,000

20,000

200,000

20,000

500,000

50,000

500,000

50,000

ค่าห้อง ค่าอาหาร หรือบริการพยาบาลสูงสุดต่อวัน

ค่าห้อง ICU และพยาบาลสูงสุดต่อวัน

2,500

5,000

2,500

5,000

5,000

10,000

5,000

10,000

ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าบริการทั่วไป รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายหลังการออกจากโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นภายใน 30 วัน ภายหลังออกจากโรงพยาบาล จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
ค่าธรรมเนียมการแพทย์ สำหรับการรักษา โดยการผ่าตัด (ค่าธรรมเนียมศัลยแพทย์ และค่าธรรมเนียมวิสัญญีแพทย์)
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค

2. การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)

ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกทั้งจากการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ
(1 ครั้งต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้ง ต่อปี)
ไม่คุ้มครอง 500 ไม่คุ้มครอง 1,500

3. การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.1)

การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ (มือ เท้า) สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) รวมการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย 10,000 10,000 10,000 10,000

เบี้ยประกันภัย

อายุรับประกันภัย (ปี) เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์ (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
7 – 20 ปี 6,200 7,800 16,800 22,800
21 – 40 ปี 4,100 6,200 7,800 15,700
41 – 60 ปี 5,100 8,600 12,000 22,800
61 – 70 ปี 7,600 11,600 18,400 30,600

ประกันสุขภาพกสิกร

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. รับประกันภัยทั้งคนไทย และชาวต่างขาติ
  กรณีชาวต่างชาติ

  • ชาวต่างชาติทุกรายต้องพำนักอาศัยในไทยแล้วอย่างน้อย 1 ปี และมีแนวโน้มที่จะอยู่ต่อ
  • กรณีชาวต่างชาติทำงานในประเทศไทย โปรดระบุอาชีพให้ชัดเจน
  • หากชาวต่างชาติไม่ได้ทำงานในประเทศไทยจะต้องสมรสกับคนไทย และมีถิ่นพำนักอยู่ในไทยเกินกว่า 1 ปี
  • ไม่รับประกันภัยชาวต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยวสำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ให้ยึดหลักเกณฑ์ตามกรมธรรม์มาตรฐาน
 2. อายุรับประกันภัย 7 – 70 ปี (โดยนับปี พ.ศ.เกิดคำนวณ)
  • อายุ 7 – 20 ปี สามารถซื้อได้ 1 ฉบับต่อ 1คนเท่านั้น โดยไม่ต้องซื้อพร้อมผู้ปกครอง
  • อายุ 21 – 59 ปี สามารถซื้อได้สูงสุดไม่เกิน 2 ฉบับต่อ 1 คน โดยกรมธรรม์ที่ 2 ต้องส่งเอกสารเข้ามายังบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเป็นรายๆไป
  • อายุ 60 – 70 ปี สามารถซื้อได้ 1 ฉบับต่อ 1คนเท่านั้น
 3. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ หรือทุพพลภาพ และไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรังโรคร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่มีอาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด
 4. น้ำหนัก-ส่วนสูง(ดัชนีมวลกาย) ต้องเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 5. รับประกันภัยกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงต่ำ (กลุ่มอาชีพชั้น 1 และ 2 เท่านั้น)
  ปฏิเสธอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่

  • อาชีพเกี่ยวกับเรือ ท่าเรือ และทางน้ำ ได้แก่ ลูกเรือ ชาวประมง นักประดาน้ำ คนงานที่ทำงานใต้น้ำ คนงานที่ทำงานเกี่ยวกับท่าเรือ โกดังในท่าเรือ และผู้ใช้แรงงานที่ขนของขึ้น-ลงเรือ คนงานที่ทำงานเกี่ยวกับการสร้าง,ต่อเติมเรือ ซ่อมแซม หรือรื้อทำลายเรือ
  • คนงานทำงานในโรงงาน หรือเก็บรักษา หรือการบรรจุ หรือการขนส่งเกี่ยวกับวัตถุระเบิด พลุ ดินปืน ไนโตรกลีเซอรีน แก๊ส โดยเฉพาะแก๊สบรรจุลัง
  • คนงานก่อสร้างอาคาร หรือก่อสร้าง หรือบำรุงรักษาเขื่อน หรือสะพาน หรืออุโมงค์
  • คนงานทำงานใต้พื้นดิน หรือเหมืองแร่ คนงานรื้อถอน หรือทำลาย เช่น รื้อถอนอาคาร พนักงานทำความสะอาดกระจกบนอาคารสูง พนักงานติดตั้งเสาอากาศโทรทัศน์ พนักงานติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง คนงานโรงงานเลื่อยจักร หรือทำงานเกี่ยวกับการเลื่อย หรือตัดไม้ คนงานทำงานในแท่นขุดเจาะน้ำมัน
  • นักกีฬาอาชีพ หรือการแข่งขันทุกประเภท นักมวย นักโดดร่ม บอลลูน เครื่องร่อน บันจี้จั๊มพ์ ปีนเขา
  • นักแสดงผาดโผน สตั้นแมน คนขับรถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง คนขับรถรับจ้างทั่วไป พนักงานส่งเอกสาร
  • พนักงานต้อนรับบนรถ บนเรือ หรือบนเครื่องบิน (นอกเหนือจากอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงดังกล่าว กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมจากบริษัทฯ) เป็นต้น

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับคนไทย

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย
 • กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นเด็ก หากยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนสามารถใช้สำเนาสูติบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้านได้

สำหรับชาวต่างชาติ

 • สำเนาหนังสือเดินทาง(Passport) และหน้าที่มีตราประทับเข้าประเทศไทย และสำเนาใบอนุญาตทำงาน(Work Permit) ที่ยังมีผลบังคับอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป
 • สำเนาใบทะเบียนสมรส(กรณีสมรสกับคนไทย)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)
 • กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ควรแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เช่น ใบอนุญาตจดทะเบียนการค้า เป็นต้น

สนใจติดต่อซื้อประกัน โทร 02-8888888

Related Posts