Home ประกันสุขภาพ อุ่นใจ! ด้วยประกันไวรัสโคโรนา 2019 จากธนาคารไทยพาณิชย์

อุ่นใจ! ด้วยประกันไวรัสโคโรนา 2019 จากธนาคารไทยพาณิชย์

by admin

ประกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) อุ่นใจอีกขั้นด้วย “ประกัน COVID-19” รับความคุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบาท เลือกแผนความคุ้มครองประกัน COVID-19 ได้ตามใจคุณ

แผน A – Covid-19 Care

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และรับเงินก้อนจากการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า จากการติดเชื้อไว้รัส COVID-19

ประกัน COVID-19 ประกัน SCB

*การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิต โดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัส COVID-19

หมายเหตุ :

 • สำหรับความคุ้มครองในส่วนของค่ารักษาพยาบาล จะมีบัตรประกันภัยสุขภาพ (Care Card) ซึ่งท่านสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในเครือข่ายของบริษัทฯ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล
 • กรณีที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลนอกเครือข่าย ท่านสามารถนำเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนมาเบิกค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทได้ในภายหลัง (ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน)

แผน B – Covid-19 Plus

รับเงินก้อน เมื่อตรวจพบการติดเชื้อไวรัส COVID-19

ประกัน COVID-19 ประกัน SCB

**กรณีที่มีการติดเชื้อ ผู้เอาประกันภัย และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ จะต้องแสดงหลักฐานการวินิจฉัยของแพทย์ที่ลงความเห็นว่าเป็นผู้ที่ติดเชื้อสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยการวินิจฉัยต้องเกิดในอาณาเขตประเทศไทยโดยแพทย์เท่านั้น

เงื่อนไขการรับประกัน

 1. ผู้ขอเอาประกันภัยมีอายุตั้งแต่ 1 – 99 ปี (รวมต่ออายุแล้ว / อายุคำนวณ นับปีพ.ศ. ณ วันที่ทำประกันภัย)
 2. สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการสมัครทำประกันภัยต้องเป็นผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (นับจากวันที่กรอกใบสมัครย้อนหลังไป 6 เดือน) และมี Work Permit/Visa ไม่ต่ำกว่า 1 ขึ้นไป หรือ หนังสือวีซ่าระยะยาว Long Stay Visa
 3. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องเป็นผู้ที่มีประวัติสุขภาพดี ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่พิการ ไม่เป็นโรคเรื้อรัง
 4. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย และผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยตามที่บริษัทกำหนด รวมถึงได้มีการชำระเงินค่าเบี้ยเข้าบัญชีบริษัทฯ แล้วเท่านั้น ความคุ้มครองตามกรมธรรม์นี้จึงมีผลบังคับ
 5. ไม่รับประกันภัยผู้ที่ติดเชื้อมาก่อนการทำประกันภัย หรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อ COVID-19 (ถูกสงสัยว่าติดเชื้อ หมายถึง การที่ผู้ขอเอาประกันภัยได้รับการตรวจสอบ และ/หรือตรวจสุขภาพมาแล้วโดยแพทย์และถูกกักตัวไว้เพื่อดูอาการ และหรือเพื่อการรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา)
 6. ความคุ้มครอง
  – คุ้มครองการติดเชื้อไวรัส (COVID-19) เริ่มคุ้มครองเวลา 16.30 น. ของวันที่ชำระค่าเบี้ยประกันภัย (ถ้าซื้อหลัง 16.30 น. จะคุ้มครองเวลา 16.30 น.) และสิ้นสุดความคุ้มครองเวลา 16.30 น. ในวันเดียวกันของปีถัดไป
  – จากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันทีนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
 7. ภายใต้ผู้เอาประกันภัยรายเดียวกัน จำกัดการซื้อกรมธรรม์ได้ 1 ฉบับเท่านั้น รวมทุกช่องทางและทุกโครงการที่ทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองการติดเชื้อไวรัส (COVID-19) ผ่านบมจ.เทเวศประกันภัย กรณีตรวจพบการทำประกันภัยมากกว่า 1 ฉบับ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์ที่มีการแจ้งทำประกันภัยตั้งแต่ฉบับที่ 2 เป็นต้นไป โดยมีการคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวน
 8. ผลประโยชน์และความคุ้มครองของกรมธรรม์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยประกันภัยสุขภาพเฉพาะโรค สำหรับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus disease (COVID-19))
 9. คำเตือนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) “การไม่เปิดเผยข้อความจริงหรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จ เป็นเหตุให้สัญญาประกันภัยเป็นโมฆียะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865”
 10. รับประกันภัยโดย บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 11. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 12. ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น
 13. สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา

ประกัน Covid-19 ประกัน SCB

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

กรมธรรม์ประกันภัยแผน A Covid-19 Care และแผน B Covid-19 Plus นี้ไม่คุ้มครอง :

 1. ผู้ที่ติดเชื้อหรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ “โรคติดเชื้อไวรัส (COVID-19)” รวมถึงภาวะแทรกซ้อน ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัยและยังมิได้รักษาให้หายขาด  ทั้งนี้รวมถึงผู้ที่เคยติดเชื้อและได้รับการรักษามาแล้ว
 2. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
 3. ผู้ที่เดินทางไปยังประเทศหรือเขตบริหารพิเศษหรือเมืองที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส (COVID-19) โดย :
  – เดินทางก่อนการทำประกันภัยเป็นระยะเวลา 14 วัน (ระยะเวลานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การระบาดของโรค)
  – ทั้งนี้หากพบว่ามีการแถลงในใบคำขอ จะไม่รับประกันภัยทั้งนี้ รายชื่อประเทศที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศพื้นที่เสี่ยงต่อ COVID-19 ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน (รวมถึงฮ่องกง, มาเก๊า, ไต้หวัน), สิงค์โปร์ ญี่ปุ่น , เกาหลีใต้ , อิตาลี, อิหร่าน, เยอรมัน, ฝรั่งเศส  (ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม 2563) และรวมถึงประเทศอื่นๆ ที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีการประกาศเพิ่มเติมให้เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อ COVID-19
 4. การได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus disease (COVID-19)) ต้องเกิดในอาณาเขตประเทศไทยโดยแพทย์เท่านั้น
  หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัย กรณีที่สถานการณ์การระบาดของโรคมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือเบี้ยประกันภัย
 5. ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการตรวจหาอาการติดเชื้อ หรือการตรวจคัดกรองโรค

สนใจผลิตภัณฑ์ โทร 0-2777-7777

Related Posts