Home ประกันสุขภาพ ป้องกันไว้ อุ่นใจกว่า ด้วยประกันไวรัสโคโรนา 2019 จากธนาคารกรุงศรี

ป้องกันไว้ อุ่นใจกว่า ด้วยประกันไวรัสโคโรนา 2019 จากธนาคารกรุงศรี

by admin

ประกันไวรัสโคโรนา โควิด-19 (Krungsri Coronavirus Insurance covid-19) จากธนาคารกรุงศรี ช่วยคุ้มครองการเจ็บป่วยและคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 มีประกันดีๆ ป้องกันไว้ อุ่นใจกว่า

จุดเด่นกรุงศรี ประกันไวรัสโคโรนา โควิด-19

 • ค่าเบี้ยเริ่มต้นเพียง 150 บาทต่อปี
 • คุ้มครองชีวิตได้สูงสุดถึง 1,000,000 บาท
 • จ่ายค่ารักษาตามจริง
 • อายุเท่าไหร่ก็จ่ายเท่ากัน

*สูงสุดไม่เกินวงเงินคุ้มครองตามแผนที่เลือกซื้อ

เอกสารประกอบการทำประกันภัย

กรณีสัญชาติไทย

 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
  (กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เยาว์อายุไม่ถึง 7 ปีบริบูรณ์ สามารถใช้สำเนาสูติบัตรแทนได้)

กรณีชาวต่างชาติ

 • สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และสำเนาใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) หรือวีซ่า (Visa)
  โดยต้องพำนักอาศัยในประเทศไทยอย่างน้อย 6 เดือน (นับจากวันที่กรอกใบสมัครย้อนหลัง 6 เดือน)

รับประกันภัยโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประกันไวรัสโคโรน่า

กรุงศรี ประกันไวรัสโคโรนา

รับประกันบุคคลทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 1 ปี – 99 ปี ณ วันที่ทำประกันภัย

ตารางรายละเอียดความคุ้มครอง

ข้อตกลงคุ้มครอง
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
การเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))**

100,000

100,000

500,000

1,000,000

การรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ต่อปี 10,000 50,000 50,000 100,000
เบี้ยประกันภัยรวม (บาท) / คน / ปี 150 250 450 850

**การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือเป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันภัยข้างต้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) และอากรแสตมป์ (0.4%)แล้ว
 • ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1 ปี – 99 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด) ณ วันที่ทำประกันภัย และต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่พิการ
  ไม่เป็นโรคเรื้อรัง และผ่านการพิจารณารับประกันภัย
 • กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))” (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน)
  ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด
 • จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 1 ล้านบาท และ/หรือค่ารักษาพยาบาลรวมกันไม่เกิน 1 แสนบาท
 • **การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่า
  ไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา
 • ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
โทรศัพท์ : 1572 (ต่างประเทศ โทร 66-2296-2000 # 1)
เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 น. – 17:30 น.

Related Posts