Home ประกันสุขภาพ รักษาพยาบาลไม่ต้องสำรองจ่าย! ด้วยบัตรซิกน่าแคร์การ์ด (Cigna Care Card)
รักษาพยาบาลไม่ต้องสำรองจ่าย! ด้วยบัตรซิกน่าแคร์การ์ด (Cigna Care Card)

รักษาพยาบาลไม่ต้องสำรองจ่าย! ด้วยบัตรซิกน่าแคร์การ์ด (Cigna Care Card)

by admin

ซิกน่าแคร์การ์ด (Cigna Care Card) คือ บัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยซิกน่า ออล อิน วัน แคร์การ์ด (Cigna All in ONE Care Card) เพื่อความสะดวกในการรับสิทธิ์ประโยช์ต่างๆ ให้คุณสามารถรับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลในเครือข่ายได้อย่างสบายใจ ไม่ต้องสำรองจ่าย

สิทธิพิเศษของผู้ถือบัตร Cigna Care Card

 • ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล หากเข้ารับบริการ ณ สถานพยาบาลที่อยู่ในเครือข่ายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น อยู่ภายใต้เงื่อนไข และวงเงินคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ถือบัตรสามารถใช้สิทธิ์ได้ง่ายๆ เพียงแสดงบัตร Cigna Care Card เมื่อรับการรักษาที่สถานพยาบาล
 • รับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ผู้ถือบัตร Cigna Care Card ตามความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
 • รับคำปรึกษาเพื่อขอรับคำแนะนำด้านการแพทย์
 • รับคำแนะนำเกี่ยวกับอัตราค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลต่างๆ

รักษาพยาบาลไม่ต้องสำรองจ่าย! ด้วยบัตรซิกน่าแคร์การ์ด (Cigna Care Card)

เงื่อนไขการใช้บัตร Cigna Care Card

 • บัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยนี้ จะโอนหรือให้ผู้อื่นใช้แทนไม่ได้
 • บัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยนี้ ใช้อำนวยความสะดวกในการชำระค่ารักษาพยาบาลตามข้อตกลงในกรมธรรม์ประกันภัย เฉพาะกับสถานพยาบาลใน เครือข่ายที่กำหนดไว้เท่านั้น
 • การให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลของท่านจะเป็นไปตามเงื่อนไขภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยของท่าน โดยจะต้องไม่อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย
 • บัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยนี้จะหมดอายุทันทีที่มีการยกเลิกความคุ้มครองหรือเมื่อความคุ้มครองสิ้นสุดลง ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม
 • ท่านจะสามารถใช้บัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยนี้ในการอำนวยความสะดวก ในการชำระค่ารักษาพยาบาลได้ก็ต่อเมื่อกรมธรรม์ประกันภัยของท่านยังคงมีผลบังคับอยู่ ณ วันที่เข้ารับการรักษา และท่านได้ชำระเบี้ยประกันภัยงวดล่าสุดของท่านให้แก่ Cigna แล้ว (กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน)

ขั้นตอนการใช้บริการภายใต้เครือข่ายสถานพยาบาล

 1. แสดงบัตรทุกครั้งต่อเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลในเครือข่าย พร้อมบัตรประชาชน
 2. ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกินความคุ้มครอง ผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายส่วนเกินนั้นโดยตรงแก่สถานพยาบาลเอง

ขั้นตอนการใช้บริการนอกเครือข่ายสถานพยาบาล

  • ในกรณีที่ท่านเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลนอกเครือข่ายท่านจะต้องสำรองเงินค่ารักษาพยาบาลไปก่อนและนำหลักฐานมาเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลคืนจาก Cigna ในภายหลัง

สอบถามรายละเอียดโทร 0-2660-1217 ตลอด 24 ชั่วโมง
หรือ E-mail : [email protected]
อ่านรายละเอียดจากเว็บไซต์ที่นี่

Related Posts