Home ประกันสุขภาพ ซิกน่า OPD แคร์การ์ด บัตรรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ไม่ต้องสำรองจ่าย

ซิกน่า OPD แคร์การ์ด บัตรรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ไม่ต้องสำรองจ่าย

by admin

ซิกน่า OPD แคร์การ์ด บัตรรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ไม่ต้องสำรองจ่าย
บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพส่วนบุคคล ซิกน่า ขอต้อนรับท่าน สมาชิกประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพของซิกน่า ภายใต้เครือข่ายสถานพยาบาลทั่วประเทศกว่า 300 แห่ง พร้อมมอบบัตรประจำตัว

ซิกน่า OPD แคร์การ์ด บัตรรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ไม่ต้องสำรองจ่าย

สิทธิพิเศษของผู้ใช้สถานพยาบาลเครือข่ายของซิกน่า

 • ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล หากเข้ารับบริการ ณ สถานพยาบาล ที่อยู่ในเครือข่าย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น อยู่ภายใต้เงื่อนไข และวงเงินคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
 • รับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ตามความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
 • ให้ข้อมูลสถานพยาบาลใกล้ที่พักอาศัย

ศูนย์บริการซิกน่า

ศูนย์บริการ Cigna พร้อมให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ ผู้เอาประกันภัยเมื่อประสงค์เข้ารับการรักษาพยาบาล กับสถานพยาบาลในเครือข่าย โดยศูนย์บริการจะดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์เบื้องต้น และจะดำเนินการให้ความคุ้มครอง แก่ผู้เอาประกันภัยตามวงเงินความคุ้มครอง ที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน โดยท่านสามารถติดต่อศูนย์บริการ Cigna ได้ทุกวัน ที่

โทรสายด่วน : 0-2660-1217 ตลอด 24 ชั่วโมง

เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดที่ท่านจะได้รับ โปรดศึกษาขั้นตอนการใช้บริการ ก่อนเข้ารับบริการ ตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสารฉบับนี้

ข้อกำหนดการใช้บัตร

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเรียกคืนบัตรบัตรนี้จะโอนหรือให้ผู้อื่นใช้แทนไม่ได้
 • ผู้เอาประกันจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายเต็มจำนวน หากผู้เอาประกันภัยละเมิด ข้อกำหนดการใช้บัตร
 • ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งบริษัทฯ หากทำบัตรสูญหาย
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเรียกคืน เงินค่ารักษาพยาบาลหากบริษัทฯ พบในภายหลังว่า ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทน
 • ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิใช้บัตรนี้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้หลังจากได้ชำระเบี้ยประกันภัย เรียบร้อยแล้ว
 • บัตรนี้ ให้ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเท่านั้น บริษัทฯ สงวนสิทธิในการพิจารณาการจ่ายสินไหมตามข้อเท็จจริงในการรักษาพยาบาลภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์
 • บัตรนี้ใช้ได้เฉพาะในสถานพยาบาลตามรายชื่อที่แนบท้ายนี้เท่านั้น

ซิกน่า OPD แคร์การ์ด บัตรรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ไม่ต้องสำรองจ่าย 2

ขั้นตอนการประกอบบัตร

 • ดึงบัตรขึ้นจากรอยปรุ (บัตรด้านหน้า)
 • กลับบัตรและติดลงบนแผ่นพลาสติก รีดให้เรียบ
 • กดบัตรออกจากรอยปรุ

* ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้ได้ที่ 1758 หรือ 0-2763-0000
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลาทำการ 08.00-20.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลาทำการ 08.30-17.30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Related Posts