Home ประกันสุขภาพ 3 วิธีตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า

3 วิธีตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า

by admin

สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง 30 บาท) คือ ประกันสุขภาพที่รัฐบาลให้กับคนไทยทุกคน เพื่อให้ทุกคนมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขที่ดี มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ควรตรวจสอบสิทธิของตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว

3 วิธีตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า 2

วิธีตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า

 1. ตรวจสอบสิทธิโดยตรงกับหน่วยงานรัฐด้วยตนเอง

  ตรวจสอบสิทธิด้วยตนเองกับทางโรงพยาบาลรัฐ สถานีอนามัยที่อยู่ใกล้บ้าน หรือติดต่อที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำหรับผู้ที่อยู่อาศัยในจังหวัดกรุงเทพมหานคร สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่สำนักงานเขต กทม. หรือที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

 2. ตรวจสอบสิทธิผ่านหมายเลขโทรศัพท์

  สามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลผ่านทางสายด่วน สปสช. โทร 1330 กด 2 แล้วตามด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (เสียค่าบริการการโทร 3 บาท/ครั้ง)

 3. ตรวจสอบสิทธิผ่านทางเว็บไซต์

  สามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) โดยเข้าไปที่ตรวจสอบสิทธิหลักประกันสิทธิประกันสุขภาพ ซึ่งจะพบกับหน้าเว็บไซต์ดังภาพ
  วิธีตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าจากนั้นกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ข้อมูลวัน เดือน ปีเกิด (ปี พ.ศ.) ใส่ตัวอักษรตามภาพให้ถูกต้องตรงตามที่ทางเว็บกำหนดไว้ แล้วคลิกที่ “ตรวจสอบสิทธิ” ระบบจะแสดงผลข้อมูลขึ้นว่ามีสิทธิการรักษาพยาบาลใดอยู่
  3 วิธีตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า 3

ในกรณีที่มีสิทธิประโยชน์อื่นจากหน่วยงานรัฐ ระบบจะแสดงสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เช่น สิทธิประกันสังคม แต่หากตรวจสอบแล้วไม่พบข้อมูลสิทธิประโยชน์ใดๆ สามารถติดต่อแจ้งได้ที่เบอร์ 1330 เจ้าหน้าที่จะแนะนำถึงเอกสารที่ต้องใช้และวิธีการลงทะเบียนใหม่เพื่อใช้ในการรับสิทธิหลักประกันต่อไป

Related Posts